Yleiset myynti- ja toimitusehdot

 

UNIDORS OY

 

 1. Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Unidors Oy:n ja asiakkaan välillä solmittuihin myyntisopimuksiin. Jokainen toimitus tapahtuu alla olevien myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, ellei näistä ehdoista ole nimenomaisesti poikettu kirjallisella sopimuksella. Mikään asiakkaan tilauksen tai vastaavan yhteydessä ilmoittama poikkeus näihin myynti- ja toimitusehtoihin ei ole pätevä osapuolten välillä, ellei Unidors Oy ole kirjallisesti vahvistanut kyseistä poikkeusta.
 2. Viimeisin ja siten voimassa oleva versio Unidors Oy:n myynti- ja toimitusehdoista on aina saatavilla kotisivuillamme.
 3. Unidors Oy:n laatima tarjous on voimassa 30 työpäivää tarjouksen päiväyksestä, ellei erikseen muuta mainita. Unidors Oy:n tarjous on voimassa välimyyntivarauksin.
 4. Asiakkaan hyväksyntä tarjoukselle tulee olla Unidors Oy:llä ennen määräajan päättymistä.
 5. Asiakkaan tekemä tilaus sitoo Unidors Oy:tä vain, mikäli Unidors Oy on antanut kirjallisen tilausvahvistuksen.
 6. Unidors Oy:n antama kirjallinen tilausvahvistus on sitova.
 7. Mikäli Unidors Oy:n tilausvahvistus poikkeaa asiakkaan tilauksesta tai hyväksytystä tarjouksesta eikä asiakas halua hyväksyä sisältöä, on tämän ilmoitettava siitä Unidors Oy:lle kirjallisesti 5 työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä. Jos asiakas jättää tämän tekemättä, oletetaan asiakkaan hyväksyneen tilausvahvistuksen sisällön.

Toimitus – vaaranvastuun siirtyminen

 1. Tavaroiden toimitus tapahtuu lausekkeen DAP (Delivered at place) mukaisesti Unidors Oy:n tilausvahvistuksessa ilmoitettuun osoitteeseen, vrt. Incoterms (2010), kuitenkin sillä poikkeuksella, että Unidors Oy laskuttaa asiakasta kuljetuksesta toimituksen lähtöpisteen ja ilmoitetun osoitteen välillä todellisen, toteutuneen kustannuksen mukaisesti. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle toimituksen ajankohtana.
 2. Unidors Oy valitsee kuljettajan ja kuljetusmuodon, ellei toisin kirjallisesti sovita. Unidors Oy huolehtii, että tavarat on vakuutettu kuljetuksen ajan, ja maksaa siitä aiheutuvat vakuutusmaksut.

10.Tavaroiden saapuessa sovittuun osoitteeseen tulee asiakkaan allekirjoittaa mukana tuleva vastaanottotodistus. Jos jotkin tavaroista ovat silminnähden vahingoittuneet tai puuttuvat, tulee asiakkaan tehdä siitä merkintä vastaanottotodistukseen sekä ilmoittaa siitä kirjallisesti Unidors Oy:lle. Jos asiakas jättää tämän tekemättä, asiakkaan oletetaan luopuneen vahinkoihin sekä puutteelliseen toimitukseen liittyvistä oikeuksistaan. Asiakkaan tulee tarkistaa kaikki toimitetut tavarat varmistaakseen, että ne ovat tilausvahvistuksen mukaiset. Asiakkaan oletetaan hyväksyneen tavarat toimitetuiksi, ellei tämä ilmoita Unidors Oy:lle kirjallisesti poikkeamista, jotka tämä on huomannut tai jotka tämän olisi pitänyt huomata tarkistaessaan tavarat. Kirjallisen ilmoituksen tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 3 päivän kuluessa toimituksesta.

 1. Mikäli asiakkaalla on useampia tilauksia samaan toimitusosoitteeseen, on Unidors Oy oikeutettu kokoamaan tilaukset yhdeksi toimitukseksi, ellei ole sovittu, että tilaukset toimitetaan erikseen.

Omistusoikeus

12.Toimitetut tavarat (myös mahdolliset lisäosat) on myyty omistusoikeutta koskevalla ehdolla ja ovat täten Unidors Oy:n omaisuutta, kunnes asiakas on maksanut koko kauppahinnan korkoineen ja kuluineen sekä mahdolliset muut myytyä tavaraa koskevat kulut, jotka Unidors Oy on maksanut asiakkaan puolesta.

13.Mikäli toimitettavat tavarat ostetaan asiakkaan jälleenmyyntiä varten, on asiakkaan mainittava tästä tilauksen yhteydessä, sillä maksuehdoksi muutetaan tällöin ennakkomaksu – ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

14.Siihen asti, kunnes omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle, tällä on velvollisuus huolehtia toimitetuista tavaroista asiaankuuluvalla tavalla, myös ohjeiden mukaisesta säilytyksestä ja kunnossapidosta, tavaran pitämisestä palo-, varkaus- ja vesivahinkovakuutettuna täys- ja uudisarvostaan ja lisäksi siitä, ettei tämä tee minkäänlaisia muutoksia ilman Unidors Oy:n kirjallista hyväksyntää. Asiakas sitoutuu olemaan siirtämättä, panttaamatta, vuokraamatta, lainaamatta tai muulla tavalla käyttämättä toimitettua tavaraa ilman Unidors Oy:n hyväksyntää, kunnes omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle.

Takuu Virheellinen tavara

15.Kaikki laitteet on testattu ennen lähetystä, ja niiden voidaan siten olettaa olevan ilman merkittäviä suunnittelu- ja materiaalivirheitä sekä toimintavirheitä normaalikäytössä. Takuun voimassaolo alkaa toimituspäivästä. Takuu on 12 kuukautta, ellei tilausvahvistuksessa ole toisin ilmoitettu. Takuu ei kata toimitetun tuotteen kulumista, puutteellista huoltoa, väärää asennusta, väärää käyttöä tai muiden kuin Unidors Oy:n suorittamia muutoksia. Takuu kattaa kaikki Unidors Oy:n tai tämän hyväksymän yrityksen toimitetulle tavaralle tekemät korjaukset.

16.Kaikista takuun kattamista virheistä tulee ilmoittaa Unidors Oy:lle kirjallisesti 10 työpäivän kuluessa siitä, kun virhe on havaittu. Jos asiakas jättää tämän tekemättä, asiakkaan oletetaan luopuneen takuusta.

17.Unidors Oy:llä on oikeus harkintansa mukaan korjata kaikki takuun kattamat virheet joko korjaamalla tai toimittamalla uudelleen/vaihtamalla toimitetut tavarat tai osan niistä. Jos voidaan kohtuudella olettaa, että asiakas kykenee suorittamaan korjaukset tai vaihtamisen, tarvittaessa Unidors Oy:n teknisen osaston opastamana, voi Unidors Oy täyttää takuuvelvoitteensa lähettämällä tarvittavat osat asiakkaalle. Jos ei voida kohtuudella olettaa, että asiakas kykenee suorittamaan korjaukset tai vaihtamisen, asiakkaan tulee palauttaa toimitetut tavarat tai osan niistä Unidors Oy:lle. Unidors Oy suorittaa siinä tapauksessa korjauksen omaan laskuunsa ja omalla vastuullaan. Toimitetun tavaran lähetys korjattavaksi Unidors Oy:lle tapahtuu asiakkaan laskuun sekä asiakkaan riskillä. Ostaja ei voi esittää minkäänlaisia vaatimuksia uudelleentoimituksen yhteydessä aiheutuvan myöhästymisen osalta. Uudelleentoimituksessa toimitus tapahtuu samoin ehdoin ja samoilla edellytyksillä kuin alkuperäinen toimitus.

18.Toimitettujen LED-näyttöjen korjauksen ja/tai uudelleentoimituksen yhteydessä asiakkaan tulee hyväksyä, että korjatulla ja/tai vaihdetulla osalla saattaa olla eri voimakkuus/värilämpötila kuin osilla, joita ei ole korjattu/vaihdettu, minkä vuoksi voidaan kokea valo- ja nyanssieroja. Unidors Oy ei näin ollen anna takuuta tällaisten valo- ja nyanssierojen varalle.

19.Jos asiakas ilmoittaa Unidors Oy:lle takuuvirheestä ja myöhemmin ilmenee, että kyseessä ei ole takuuvirhe, jonka Unidors Oy on velvollinen korjaamaan kohtien 15−18 mukaisesti, asiakas on velvollinen korvaamaan Unidors Oy:lle tästä aiheutuneet kulut.

20.Takuu ja reklamaatio-oikeus raukeavat, mikäli laitetta säilytetään ja käytetään epätarkoituksenmukaisessa ympäristössä, vertaa tuotetiedote. Tähän kuuluvat rajoituksetta äärimmäiset lämpötilat, vahingoittavat hiukkaset, kaasunmuodostus ja höyry, radioaktiivisuus jne. Tämän valvonta on asiakkaan vastuulla, eikä se sisälly mahdolliseen palvelusopimukseen.

Vastuunrajoitus

21.Unidors Oy ei vastaa minkäänlaisista välillisistä menetyksistä, kuten liiketoiminnan keskeytyksestä, voitonmenetyksestä, ansionmenetyksestä tai muusta vastaavasta taloudellisesta menetyksestä, myöhästyneen toimituksen yhteydessä. Unidors Oy:tä ei voida pitää vastuullisena mistään vahingosta tai puutteesta, joka johtuu toimitetun tavaran varomattomasta, virheellisestä tai epätarkoituksenmukaisesta käytöstä tai käsittelystä ostajan taholta. Unidors Oy:tä ei voida pitää vastuussa kolmannelle osapuolelle. Unidors Oy ei ole vastuussa tavarantoimittajien kuvastojen yms. sisällöstä.

WEEE

 1. Vrt. WEEE-direktiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta) edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuojien/tavarantoimittajien on huolehdittava laitteiden hävittämisestä ja kierrätyksestä. Unidors Oy varaa itselleen oikeuden laskuttaa asiakkaalta lisämaksun kattaakseen edellä mainitun direktiivin noudattamisesta aiheutuvat kulut.

Tavaroiden palautus

 1. Toimituksia ei voi palauttaa Unidors Oy:lle, ellei kyse ole virheellisestä toimituksesta Unidors Oy:n taholta, kohta 17 toteutuu tai Unidors on hyväksynyt palautuksen.
 2. Jos asiakas on oikeutettu palauttamaan tavaroita Unidors Oy:lle, voi tämän tehdä vasta, kun Unidors Oy on antanut tavaroille palautustilauksen, josta ilmenee palautuksen syy, sarjanumero, asiakkaan nimi ja laskun numero. Kaikki palautettavat tavarat toimitetaan Unidors Oy:lle asiakkaan laskuun ja asiakkaan riskillä. Jotta Unidors Oy voi hyväksyä palautuksen, tulee palautustoimituksen olla asianmukaisesti pakattu, ja jos kyse on uudesta tuotteesta, se tulee palauttaa alkuperäispakkauksessa. Kaikkiin perusteettomiin palautuksiin lisätään toimitusmaksuna 20 % laskun nettosummasta.

Hinnat

25.Ellei Unidors Oy:n tilausvahvistuksesta toisin ilmene, kaikki hinnat on ilmoitettu ilman ALV:tä, rahtia, vakuutuksia ja ympäristömaksua. ALV-kanta on aina Unidors Oy:n laskutuspäivänä voimassa oleva.

Maksu, Myöhästynyt maksu

26.Sopimuksen mukainen hinta tulee maksaa sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Ellei maksuehdoista ole sovittu, ostohinta tulee maksaa kokonaan käteisellä toimituksen yhteydessä, vrt. kohta 8.

27.Jos asiakas ei noudata sovittuja maksuajankohtia, on Unidors Oy:llä oikeus, annettuaan ensin ilmoituksen 10 päivän maksuajasta

 1. purkaa sopimus ja/tai jokainen tulevia toimituseriä koskeva sopimus,
 2. keskeyttää toimitus ja/tai jokainen tulevia toimituseriä koskeva sopimus,
 3. vaatia käteismaksua jokaisen tulevia toimituseriä koskevan sopimuksen yhteydessä mahdollisesta sovitusta maksuajasta riippumatta,
 4. soveltaa omistusoikeuden pidätystä Unidors Oy:n hallinnassa olevaan asiakkaan omaisuuteen ja/tai
 5. vaatia 2 % kuukausittaista, pääomitettavaa viivästyskorkoa alkuperäisestä eräpäivästä maksun suorituspäivään asti.

Immateriaalioikeuksien rikkominen

28.Mikäli jokin Unidors Oy:n tekemistä tavaraeristä loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, on Unidors Oy:llä oikeus harkintansa mukaan (a) hankkia asiakkaalle oikeudet käyttää toimitettua tavaraerää, (b) vaihtaa toimitettu tavaraerä toiseen, joka ei loukkaa immateriaalioikeuksia, (c) muokata toimitettua tavaraerää siten, ettei se loukkaa immateriaalioikeuksia, (d) ottaa toimitettu tavaraerä takaisin. Jos Unidors Oy päättää ottaa takaisin tavaraerän, joka on toimitettu asiakkaalle edeltävän kolmen vuoden aikana, Unidors Oy palauttaa tavaraerän ostohinnan vähennettynä kohtuullisella arvonalennuksella iän, käytön ja yleisen kunnon pohjalta. Jos tavaraerä on toimitettu yli kolme vuotta sitten, ei Unidors Oy:llä ole velvollisuutta palauttaa mitään rahamäärää asiakkaalle. Edellä mainittu muodostaa Unidors Oy:n enimmäisvastuun kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaustapauksessa.

Tuotevastuu

 1. Unidors Oy on voimassa olevan tuotevastuuta koskevan lainsäädännön mukaisesti vastuussa viallisen toimituserän aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Unidors Oy:lle kirjallisesti kaikista tapahtuneista ja mahdollisista Unidors Oy:n toimittamia tuotteita koskevista tuotevastuuvahingoista, jotka asiakas on huomannut. Henkilövahingon korvaus ei missään tapauksessa voi olla Suomen oikeuslaitoksen kulloinkin vallitsevaa korvaustasoa korkeampi. Unidors Oy ei ole korvausvelvollinen tuotteista, jotka asiakas on valmistanut tai joissa on asiakkaan valmistamia osia. Asiakkaan tulee hyvittää Unidors Oy:tä siinä määrin, kun Unidors Oy velvoitetaan korvausvastuuseen kolmatta osapuolta kohtaan sellaisesta menetyksestä tai vahingosta, josta Unidors Oy ei ole edellä mainittujen ehtojen johdosta vastuussa.

Ylivoimainen este (Force Majeure)

 1. Kumpaakaan osapuolta ei voida pitää vastuullisena toiselle, mikäli sopimusvelvollisuuksien täyttämien ei ole mahdollista ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa. Tällaisia ovat rajoituksetta luonnonmullistukset, kylmyys, tulvat, tulipalot, maanjäristykset, räjähdykset, onnettomuudet, lakot, työsulut ja muut työriidat, kieltomääräykset, sota, terrorismi, alihankkijan puutteellinen toimitus tai palvelu, kuljetusmahdollisuuksien puute, kuljetusyhtiöstä johtuva myöhästynyt tai puutteellinen toimitus, vientilainsäädäntö tai energiankulutuksen rajoitukset. Toimitusaikaa pidennetään ylivoimaisen esteen (force majeure) tai edellä mainittujen ylivoimaisen esteen kaltaisten olosuhteiden aiheuttaman viivästyksen verran. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan osapuolen tulee välittömästi tiedottaa toista osapuolta asiasta ja ilmoittaa syy sekä odotettavissa olevan viivästyksen laajuus. Mikäli viivästys kestää tai sen oletetaan kestävän yhtäjaksoisesti yli 120 päivää, on kumpikin osapuoli oikeutettu purkamaan sopimuksen toisen osapuolen kanssa kirjallisesti 30 päivän varoitusajalla. Toinen osapuoli ei ole oikeutettu vahingonkorvaukseen tai muuhun korvaukseen tällaisen purkamisen yhteydessä.

Yleiset ehdot

31.Näihin yleisiin myynti- ja toimitusehtoihin sekä kaikkiin osapuolten välillä sovittuihin sopimuksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä, ja osapuolet sitoutuvat noudattamaan ainoastaan Suomen oikeusjärjestelmää ja Suomen oikeuslaitosta.

 1. Nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat saatavilla suomeksi.
Close
Go top